Jiříkov
O obci
Povinné informace
e-podatelna
Úřední deska
Vyhlášky
OZV. č. 3/2010 o místních poplatcích Tisk Email
Čtvrtek, 02 Prosinec 2010 13:06

OBEC Jiříkov

Obecně závazná vyhláška č. 3/2010

o místních poplatcích

 

Zastupitelstvo obce Jiříkov se na svém zasedání dne 30.11.2010 usnesením č.II./11) usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

ČÁST I.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 1. Obec Jiříkov zavádí touto vyhláškou tyto místní poplatky (dále jen „poplatky“):

  1. poplatek ze psů,

  2. poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt,

  3. poplatek za užívání veřejného prostranství,

  4. poplatek ze vstupného,

  5. poplatek z ubytovací kapacity,

 2. Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).1

ČÁST II.

POPLATEK ZE PSŮ

Čl. 2

Poplatník a předmět poplatku

 1. Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Jiříkov.2

 2. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.3

Čl. 3

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

 1. Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy se stal držitelem psa staršího tří měsíců.

 2. V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci.4

 3. Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž se poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala.

Čl. 4

Ohlašovací povinnost

 1. Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15-ti dnů ode dne, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti.

 2. Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.

 3. Při plnění ohlašovací povinnosti je držitel psa povinen současně sdělit správci poplatku některé další údaje stanovené v čl. 30 této vyhlášky.

Čl. 5

Sazba poplatku

 1. Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

  1. za prvního psa …........................................................60,-Kč,

  2. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele …... 150,- Kč,

  3. za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu …...................................................... 60,- Kč,

  4. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, poživatele invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatele sirotčího důchodu …............... 60,- Kč.

Čl. 6

Splatnost poplatku

 1. Poplatek je splatný nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního roku.

 2. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla .Čl. 7

Osvobození a úlevy

 1. Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis5.

 

ČÁST III.

poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

Čl. 8

Předmět poplatku, poplatník a plátce poplatku

 1. Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt platí fyzické osoby, které přechodně a za úplatu pobývají na území obce za účelem léčení nebo rekreace, pokud neprokáží jiný důvod pobytu.6

 2. Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt ve stanovené výši vybere a obci odvede ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla; tato osoba je plátcem poplatku .

Čl. 9

Ohlašovací povinnost

 1. Ubytovatel (plátce) je povinen ohlásit správci poplatku vznik poplatkové povinnosti ve lhůtě do 15-ti dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování osob za úplatu. Stejným způsobem oznámí ubytovatel správci poplatku ukončení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu.

 2. Při plnění ohlašovací povinnost je ubytovatel povinen sdělit správci poplatku některé další údaje stanovené v čl. 30.

 3. Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, účel pobytu, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Tyto zápisy musí být vedeny přehledně a srozumitelně a musí být uspořádány postupně z časového hlediska.7

Čl. 10

Sazba poplatku

 1. Sazba poplatku činí za osobu a každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu, ..........................5,- Kč.

Čl. 11

Splatnost poplatku(1) Ubytovatel poplatek odvede správci poplatku nejpozději do posledního dne pololetí

příslušného kalendářního roku.

Čl. 12

Osvobození a úlevy

 1. Poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt nepodléhají

a) osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, kterým byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu a jejich průvodci,

b) osoby mladší 18 let a starší 70 let nebo osoby, na které náležejí přídavky na děti (výchovné) anebo vojáci v základní vojenské službě a osoby vykonávající civilní službu.8ČÁST IV.

poplatek za UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ

Čl. 13

Předmět poplatku, poplatník

 1. Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů,lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.9

 2. Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1.10

Čl. 14

Veřejné prostranství(1) Poplatek podle této vyhlášky se platí za užívání těchto veřejných prostranství:

katastr.území Jiříkov u Rýmařova : p.č. 1055, 741/1, 741/2, 735/1, 1072/1, 1072/2, 1053/2, 759 ,758, -104/1, 746/3, 1070, 1071, 1053/4, 1061/15,

katastr.území Sovinec : p.č. 540/3, 539, 34, 59, 540/13, 541/1, 561, 15/1, 15/2

katastr.území Těchanov : p.č. 935, 907/2, 920/43, 482, 920/22, 920/39

katastr.území Křížov u Sovinec : p.č. 453/1, 453/6, 37, 454, 491/1, 496

katastr.území Kněžpole : p.č. 1052/3, 1079, 907/2

Čl. 15

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

(1) Poplatek se platí od prvého dne, kdy začalo užívání veřejného prostranství, až do dne, kdy toto užívání fakticky skončilo.

Čl. 16

Ohlašovací povinnost

 1. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku nejpozději 5 dní před zahájením užívání veřejného prostranství předpokládanou dobu, místo, způsob a výměru užívání veřejného prostranství. V případě užívání veřejného prostranství po dobu kratší než 3 dny je povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.

 2. Poplatník je dále povinen ohlásit správci poplatku některé další údaje stanovené v čl. 30 této vyhlášky.

 3. Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen ohlásit skutečný stav údajů uvedených v odst. 1 nejpozději do 15 dnů.

Čl. 17

Sazba poplatku

 1. Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:

  1. za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování

služeb................................................................................................................10,-Kč

 1.  
  1. za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje............10,-Kč

  2. za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje ..........................100,-Kč

  3. za provádění výkopových prací ...................................................................10,-Kč

  4. za umístění stavebního zařízení ..................................................................10,-Kč

  5. za umístění zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí ...........10,-Kč

  6. za umístění skládek .....................................................................................10,-Kč

  7. za užívání veřejného prostranství pro kulturní , sportovní a reklamní akce .............................................................................................................10,-Kč

  8. za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl.................................................................................................................10,-Kč. 1. Obec stanovuje poplatek paušální částkou takto:

  1. za umístění reklamního zařízení o rozměrech do 2 m2 .....................500,-Kč/rok

  2. za umístění reklamního zařízení o rozměrech nad 2 m2 …..............1000,-Kč/rok

  3. za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobní nebo nákladní automobil...........................................................................................1000,-Kč/rok.

Čl. 18

Splatnost poplatku

 1. Poplatek ve výši stanovené podle čl. 17 odst. 1 je splatný:

  1. při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 3 dnů nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství,

  2. při užívání veřejného prostranství po dobu 3 dnů nebo delší nejpozději do 10-ti dnů od zahájení užívání veřejného prostranství

 

 1. Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.

Čl. 19

Osvobození a úlevy

 1. Poplatek se neplatí:

a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu zdravotně postiženou11,

b) z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely12.

 1. Od poplatku se dále osvobozují:

  1. reklamy podnikatelů se sídlem v obci Jiříkov.

ČÁST V.

poplatek zE VSTUPNÉHO

Čl. 20

Předmět poplatku a poplatník

 1. Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce, sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena. Vstupným se rozumí peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí za to, že se jí může zúčastnit.13

 2. Poplatek ze vstupného platí fyzické a právnické osoby, které akci pořádají.14

Čl. 21

Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je nejpozději 5 dnů před konáním akce povinen ohlásit správci poplatku druh akce, datum a hodinu jejího konání, výši vstupného a další údaje podle čl. 30 této vyhlášky.

(2) Do 15 dnů po skončení akce je poplatník povinen oznámit správci poplatku celkovou výši vybraného vstupného sníženou o daň z přidané hodnoty, jestliže byla v ceně vstupného obsažena.

Čl. 22

Sazba poplatku

 1. Sazba poplatku činí z vybraného vstupného na:

 1.  
  1. kulturní,sportovní,prodejní či reklamní akci , kterou pořádá fyzická nebo právniká osoba, která nemá trvalé bydliště nebo sídlo v obci Jiříkov..................10%,

  2. kulturní,sportovní,prodejní či reklamní akci , kterou pořádá fyzická nebo právniká osoba, která má trvalé bydliště nebo sídlo v obci Jiříkov..................... 2%,

 

Čl. 23

Splatnost poplatku

(1) Poplatek je splatný do 15-ti dnů ode dne skončení akce.

Čl. 24

Osvobození a úlevy

 1. Poplatek ze vstupného se neplatí z akcí, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejné prospěšné účely.15

 2. Od poplatku se dále osvobozují:

 1.  
  1. akce pořádané místním oddílem kopané FC KOLOS Jiříkov

ČÁST VI.

poplatek z UBYTOVACÍ KAPACITY

Čl. 25

Předmět poplatku a poplatník

 1. Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá v obcích a městech v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu.16

 2. Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla.17

Čl. 26

Ohlašovací povinnost

 1. Poplatník (ubytovatel) je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15-ti dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu. Stejným způsobem ohlásí ubytovatel správci poplatku ukončení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu.

 2. Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku také další údaje stanovené v čl. 30 této vyhlášky.

 3. Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně a musí být uspořádány postupně z časového hlediska.18

Čl. 27

Sazba poplatku

 1. Sazba poplatku činí za každé využité lůžko a den .......... 1,-Kč

Čl. 28

Splatnost poplatku

(1) Poplatek je splatný nejpozději do posledního dne pololetí příslušného kalendářního roku.

Čl. 29

Osvobození a úlevy

 1. Poplatku nepodléhá:

a) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků

b) ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení

c) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům.19ČÁST VII.

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVEREČNÁ

Čl. 30

Společná ustanovení k ohlašovací povinnosti

 1. V ohlášení poplatník nebo plátce uvede20

  1. jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,

  2. čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka nebo plátce,

  3. další údaje a skutečnosti rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, včetně skutečností zakládajících nárok na úlevu nebo případné osvobození od poplatkové povinnosti.

 2. Poplatník nebo plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.21

 3. Dojde-li ke změně údajů či skutečností uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.22

Čl. 31

Navýšení poplatku

 1. Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obecní úřad poplatek platebním výměrem.23

 2. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.24

Čl. 32

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 4/2003 o místních poplatcích, ze dne 19.12.2003 a obecně závazná vyhláška č. 1/2005, která mění a doplňuje obecně závaznou vyhlášku č.4/2003 o místních poplatcích, ze dne 6.9.2005

Čl. 33

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2011.

 

  

Bohumil Hrnčíř

starosta

Pavel Chromý

místostarosta

 

 

 Vyvěšeno na úřední desce dne:2.12.2010

Sejmuto z úřední desky dne:

 

1 § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)

2 § 2 odst. 1 zákona o místních poplatcích

3 § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích

4 § 2 odst. 3 a 4 zákona o místních poplatcích

5 § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích

6 § 3 odst. 1 zákona o místních poplatcích

7 § 3 odst. 4 zákona o místních poplatcích

8 § 3 odst. 2 zákona o místních poplatcích

9 § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích

10 § 4 odst. 2 zákona o místních poplatcích

11 § 4 odst. 3 zákona o místních poplatcích

12 § 4 odst. 1 poslední věta zákona o místních poplatcích

13 § 6 odst. 1 zákona o místních poplatcích

14 § 6 odst. 2 zákona o místních poplatcích

15 § 6 odst. 1 věta poslední zákona o místních poplatcích

16 § 7 odst. 1 zákona o místních poplatcích

17 § 7 odst. 3 zákona o místních poplatcích

18 § 7 odst. 3 druhá věta zákona o místních poplatcích s odkazem na § 3 odst. 4 zákona o místních poplatcích

19 § 7 odst. 2 zákona o místních poplatcích

20 § 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích

21 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích

22 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

23 § 11 odst. 1, 2 zákona o místních poplatcích

24 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích