Jiříkov
O obci
Povinné informace
e-podatelna
Úřední deska
Vyhlášky
OZV č. 2/2010 Tisk Email
Středa, 07 Červenec 2010 13:22

OBEC JIŘÍKOV

 

Obecně závazná vyhláška

obce Jiříkov

č. 2/2010,

 

kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Jiříkov

 

Zastupitelstvo obce Jiříkov se na svém zasedání dne 23.6.2010 , pod bodem II./9 usneslo

vydat na základě ust. § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1

Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

 

Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství1) v obci:

a) na veřejných prostranstvích v obci, uvedených v příloze k této obecně závazné vyhlášce , je mož pohyb psů pouze na vodítku

b) na veřejných prostranstvích v obci, uvedených v  příloze k této obecně závazné vyhlášce, se zakazuje výcvik psů

 

Splně povinností stanovených v odst. 1. zajišťuje fyzická osoba, která psa

na veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem2).

 

 

Čl. 2

Zrušovací ustanovení

 

Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška obce č.1/2000, o chovu a držení zvířat, ze dne 4.7.2000.

 

 

 

 

 

Čl. 3

Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá úcinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení. 

Bohumil Hrnčíř

 starosta obce

Pavel Chromý

místostarosta

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 28.6.2010

Sejmuto z úřední desky dne: 

Příloha k obecně závazné vyhlášce obce Jiříkov č. 2/2010, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Jiříkov

 

 

Výčet veřejných prostranství v obci, na nichž se uplatňuje regulace dle ust. čl. 1 písm. a) a b)  obecně závazné vyhlášky obce :

 

Katastrální území Jiříkov :

pozemek p.č. 734, 735/1, 735/2, 741/2, 746/3, 758, 759, 1053/2, 1053/4, 1055, 1061/11,

1061/15, 1061/25, 1061/35, 1070, 1071/1, 1071/2, 1124

 

Katastrální území Křížov :

pozemek p.č. st. 37, 453/1, 453/6, 454, 487, 488, 491/1, 496

 

Katastrální území Sovinec :

pozemek p.č. st. 15/1, st. 21/1, st. 34, 106/1, 539/1, 540/2, 540/3, 541/1, 561, 585

 

Katastrální území Těchnanov :

pozemek p.č. 119, 482, 526, 907/2, 920/39, 920/43, 935

 

Katastrální území Kněžpole :

pozemek p.č. 1035/1, 1035/2, 1052/3, 1079, 1086

 

 

  

1 ) § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve zně pozdějších předpisů.

2 ) Fyzickou osobou se rozumí např. chovatel psa, jeho vlastník či doprovázející osoba.