Jiříkov
O obci
Povinné informace
e-podatelna
Úřední deska
Vyhlášky
OZV č. 1/2010 Tisk Email
Středa, 07 Červenec 2010 13:17

-1

 

OBEC JIŘÍKOV

 

Obecně závazná vyhláška

obce Jiříkov

č. 1/2010

 

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Jiříkov

 

 

Zastupitelstvo obce Jiříkov se na svém zasedání dne 23.6.2010 usnesením č. II./8 usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 

Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Jiříkov, včetně nakládání se stavebním odpadem1).

 

 

Čl. 2

Třídění komunálního odpadu

 

1) Komunální odpad se třídí na:

a) tříděný odpad, kterým je sklo, plast, včetně PET lahví,

b) objemný odpad,

c) nebezpečné složky komunálního odpadu,

d) směsný odpad.

 

2) Směsný odpad je zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění dle
odst. 1 písm. a), b), c).

 

 

Čl. 3

Shromažďování tříděného odpadu

 

Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

 

Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny :

Jiříkov - p.č. 1072/2 u prodejny smíšeného zboží

Těchanov - p.č. 920/43 u autobusové čekárny

Křížov - p.č. st. 37 u autobusové čekárny

Sovinec - p.č. st. 34 na parkovišti u autobusové čekárny

Kněžpole - p.č.69/3 u autobusové čekárny

 

Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:

 

sklo, barva zelená

plasty, PET lahve, barva žlutá

 

Čl. 4

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

 

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadů2) je zajišťován Městskými službami

Rýmařov s.r.o. jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo

do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány  

na úřední desce obecního úřadu a výlepových plochách.

 

Nebezpečné složky komunálního odpadu lze také odevzdávat ve sběrném dvoře, který je

umístěn v Rýmařově.

 

Čl. 5

Sběr a svoz objemného odpadu

 

Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn

do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek … ).

 

Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován Městskými službami Rýmařov s.r.o. jeho

odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných

nádob k tomuto účelu určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce

obecního úřadu a výlepových plochách.

 

Objemný odpad lze také odevzdávat ve sběrném dvoře, který je umístěn v Rýmařově.

 

 

Čl. 6

Shromažďování směsného odpadu

 

Směsný odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky sběrnými

nádobami jsou :

typizované sběrné nádoby (např. popelnice a kontejnery ) určené ke shromažďování

směsného komunálního odpadu,

odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro

odkládání drobného směsného komunálního odpadu.

Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně

umístěny za účelem odstranění směsného odpadu oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných

nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.

 

 

Čl. 7

Nakládání se stavebním odpadem

 

Stavební odpad je stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.

 

Stavební odpad lze použít, předat či zlikvidovat zákonem stanoveným způsobem.

 

Pro odložení stavebního odpadu je možné objednáním kontejneru, který bude přistaven a

odvezen za úplatu. Objednávky přijímají Městské služby Rýmařov .s.r.o.

 

 

Čl. 8

Závěrečná ustanovení

 

Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce Jiříkov

č. 2/2001, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a

odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Jiříkova, včetně systému

nakládání se stavebním odpadem a Obecně závazná vyhláška obce Jiříkov č. 2/2003, která

mění a doplňuje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2001 o stanovení systému shromažďování,

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území

obce Jiříkova, včetně systému nakládání se stavebním odpadem .

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15.7.2010.

 

 

 

Bohumil Hrnčíř

starosta

 

Pavel Chromý

místostarosta

 

 

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: 28.6.2010 ……………

 

Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne: …………………………..

1 ) Vyhláška č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

2 ) Vyhláška č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)